Από τις 6/10 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα "Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα".

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000,00€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα: 
• των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης 
• των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης 
• του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών 
• του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση 
• του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε ΑγροτικέςΒιολογικές δραστηριότητες) 
• Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα.

Όροι - προϋποθέσεις υπαγωγής

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που: 

α) Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και 
β) Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία..

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες: 
1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 
2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019. 
3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. 
5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους. 

Περίοδος υποβολής

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 6/10/2020 13:00
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 4/11/2020 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Σχόλια