125.000 νέες θέσεις εργασίας από το πράσινο πακέτο ανάκαμψης που προτείνει το WWF.

Την έκθεσή του για ένα εθνικό σχέδιο ανάκαμψης, δημοσίευσε σήμερα το WWF Ελλάς, σύμφωνα με το οποίο τεκμηριώνονται 125.000 νέες θέσεις εργασίας, συναρτήσει 8,2 δις ευρώ πράσινων επενδύσεων.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, "η υγειονομική και κοινωνική κρίση που έφερε η πανδημία COVID-19 δε θα μπορούσε να μην έχει και οικονομικό αντίκτυπο. Μέσα σε κάθε καταστροφή, βρίσκεται όμως και μία ευκαιρία. Τον Ιούλιο του 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στη δημιουργία του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ενός προσωρινού χρηματοδοτικού εργαλείου που έχει ως σκοπό την ανάκαμψη των κρατών μελών που διαθέτουν περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο για υιοθέτηση μέτρων ανάκαμψης από την οικονομική κρίση. Για την Ελλάδα, αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία όχι μόνο για την απαραίτητη άμεση τόνωση, αλλά και για τον μετασχηματισμό ενός αναπτυξιακού μοντέλου που δεν ήταν ποτέ οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο". 

Η έκθεση του WWF Ελλάς «Πράσινη Ανάκαμψη για την Ελλάδα» δείχνει πως η χρήση περίπου 8,2 δις ευρώ προς πράσινες επενδύσεις από τη χρηματοδότηση του RRF προς την Ελλάδα (συνολικά 17 δις μεταβιβάσεις και 14 δις δάνεια), μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία έως και 125.000 νέων θέσεων εργασίας.

Επισημαίνεται άλλωστε, ότι οι επενδυτικές και μεταρρυθμιστικές δράσεις στη χώρα μας οφείλουν να συμβάλουν τόσο στην άμεση τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και την αντιμετώπιση της ανεργίας, όσο και σε μακροχρονίους στρατηγικούς στόχους όπως είναι η απανθρακοποίηση των οικονομιών και η ψηφιοποίηση.

Στο πλαίσιο αυτό, θέτονται μία σειρά σημαντικών προτεραιοτήτων για την μετάβαση σε ένα πράσινο
αναπτυξιακό μοντέλο, όπως είναι για παράδειγμα:
  • H ενεργειακή αποδοτικότητα.
  • Η ανάπτυξη των ΑΠΕ και άλλων υποδομών καθαρής ενέργειας.
  • Η δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή ιδίως της Δυτικής Μακεδονίας που παραδοσιακά εμφανίζει υψηλή ανεργία.
  • Η προώθηση της κυκλικής οικονομίας.
  • Η προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών μέσων μεταφοράς.
  • Η ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης λυμάτων και αστικών αποβλήτων.
  • Η επίτευξη των στόχων εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
  • Η αποκατάσταση υδάτινων οικοσυστημάτων και η πρόληψη πλημμυρών για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής οδηγίας πλαίσιο για το νερό.
  • Η ανάγκη επιτάχυνσης αστικών αναπλάσεων.
Η εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων αυτών, μπορεί να υλοποιηθεί διαμέσου 10 επενδυτικών προγραμμάτων που προτείνονται από τον οργανισμό, τα κόστη τους και οι νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε καθένα από αυτά, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:


Το WWF τονίζει -μεταξύ άλλων- ότι "τα εμβληματικά επενδυτικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, είναι προφανώς ένα δείγμα των συνολικών επενδυτικών αναγκών που προκύπτουν από την ανάγκη μετάβασης σε ένα οικονομικό μοντέλο χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Υφίστανται και άλλες επενδυτικές ανάγκες οι οποίες είτε δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν στο πλαίσιο αυτής της μελέτης (μεταξύ άλλων λόγω έλλειψης δεδομένων), είτε αφορούν σχεδιαζόμενες επενδυτικές δαπάνες που δύναται να χρηματοδοτηθούν εμπροσθοβαρώς μέσω του ταμείου ανάκαμψης".


Όλη την έκθεση μπορείτε να τη διαβάσετε στην ιστοσελιδα του WWF.

Σχόλια