ΟΟΣΑ: 12 προτάσεις για την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.

Ο κορωνοϊός καλά κρατεί (με τις όποιες επιπτώσεις του στην οικονομία), αλλά ο σχεδιασμός για ένα καλύτερο αύριο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιθυμητή μελλοντική οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη. 

Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύουμε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ (Οικονομικός Οργανισμός για τη Συνεργασία και την Ανάπτυξη), από την πρόσφατη έρευνά του, με τίτλο "Οικονομική Έρευνα του ΟΟΣΑ - Ελλάδα 2020: Ανακάμπτοντας από τον Covid-19, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, βελτιώνοντας την περιεκτικότητα".

Οι βασικές προτάσεις του Οργανισμού στοχεύουν κυρίως στον άνθρωπο και λιγότερο σε επιμέρους τομείς του τραπεζικού κλάδου. Σε κάθε περίπτωση, σκιαγραφούν με λίγα λόγια το δρόμο για την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας και εν γένει... της δικής μας! Ειδικότερα, οι προτάσεις του ΟΟΣΑ είναι:
 1. Επέκταση των έκτακτων μέτρων δημοσιονομικής στήριξης και του συστήματος εργασίας της μερικής απασχόλησης, ανάλογα με τις ανάγκες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν εμποδίζεται η ανακατανομή των πόρων προς επιχειρήσεις και τομείς με καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.
 2. Αύξηση των δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, και καθώς αυτοί αρχίζουν να κερδίζουν περισσότερο, μείωση τους στη συνέχεια και αύξηση των παροχών σε εργαζόμενους γονείς και μονογονικές οικογένειες.
 3. Στρατολόγηση πιο εξειδικευμένων συμβούλων και αξιοποίηση εργαλείων δημιουργίας εργασιακού προφίλ στις δημόσιες υπηρεσίες αύξησης της απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ), ώστε να βελτιωθούν σημαντικά στην αναζήτηση εργασίας, στην επαγγελματική κατάρτιση και στη διασύνδεσή τους με τους ιδιωτικούς φορείς αναζήτησης εργασίας.
 4. Καθιέρωση υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης για παιδιά 4 ετών και επέκταση της πρόσβασης για τα μικρότερα παιδιά.
 5. Ενίσχυση των πολιτικών για τη στήριξη των οικογενειών, με προτεραιότητα στην διεύρυνση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.
 6. Σταδιακή μεταφορά του εκπαιδευτικών σε μακροπρόθεσμες συμβάσεις, που θα υποστηρίζουν και θα επιβραβεύουν την απόδοση, έτσι ώστε να μειωθούν οι περιορισμοί που προκύπτουν από τις υφιστάμενες συμβάσεις αορίστου χρόνου.
 7. Ενθάρρυνση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν μαθήματα προσαρμοσμένα στις επαγγελματικές ανάγκες και τις πρακτικές συνθήκες σπουδαστών μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας.
 8. Βελτίωση της αξιολόγησης της ποιότητας και της πιστοποίησης των μαθημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
 9. Ταχεία εφαρμογή του σχεδίου «Ηρακλής» για την εξάλειψη μη εξυπηρετούμενων δανείων από τους ισολογισμούς των τραπεζών.
 10. Να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί επειγόντως μια στρατηγική για την αντιμετώπιση των καθυστερημένων χρεώσεων υπερημερίας και των επισφαλών δανείων, που δεν πρέπει να παραμένουν στους ισολογισμούς των τραπεζών.
 11. Τόνωση των δημόσιων επενδύσεων για τη στήριξη της ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών, της καινοτομίας και της διαχείρισης των αποβλήτων, βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους.
 12. Διασφάλιση ότι οι συνταξιοδοτικές δαπάνες δεν θα παραγκωνίζουν άλλα, καλύτερα στοχοθετημένα, κοινωνικά προγράμματα και δημόσιες επενδύσεις.

Σχόλια