Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: Επαυξημένη Πραγματικότητα.

Επαυξημένη Πραγματικότητα: 


Είναι η σε πραγματικό χρόνο άμεση ή έμμεση αντίληψη ενός φυσικού, πραγματικού περιβάλλοντος, του οποίου τα στοιχεία επαυξάνονται από στοιχεία αναπαραγώμενα από συσκευές υπολογιστών, σε πολλαπλές αισθητηριακές λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των οπτικών, ακουστικών, απτικών, σωματοαισθητηριακές και οσφρητικές.

Σχόλια