Από τις 7/9 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα "Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου".

Το πρόγραμμα "Υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας" αφορά στη δημιουργία/ενίσχυση παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού και την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας (Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί).

Περίοδος υποβολής

Από 7/9/2020 έως 16/11/2020.

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των φορέων ΚΑΛΟ που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
  • Να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή του Φορέα Κοινωνικής Οικονομίας.
  • Να δημιουργήσουν τουλάχιστον μία (1) θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης ή αντίστοιχων θέσεων μερικής απασχόλησης. 
  • Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο σε επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας.
  • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την ηλεκτρονική υποβολή της επενδυτικής πρότασης και να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν λειτουργικά έξοδα, αμοιβές τρίτων, δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης, μισθολογικό κόστος νέας/ων θέσης/εων εργασίας, δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας, προμήθεια αναλωσίμων, προμήθεια πρώτων υλών/ εμπορευμάτων, προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού παραγωγής – λοιπού εξοπλισμού, προμήθεια λογισμικών- υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού.

Προϋπολογισμός έργων 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ έως 100.000€.

Χρηματοδότηση 

Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 500.000€. 
Τα ποσοστά ενίσχυσης των πράξεων των Δικαιούχων, για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ως ακολούθως: Μισθολογικό κόστος Νέας/ων Θέσης/εων Εργασίας 100%. Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών 70%.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Σχόλια