Έως τις 30/9 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα "Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία".

Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας νέων και υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, του εμπορίου και επιλεγμένων υπηρεσιών, με προτεραιότητα στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Περίοδος υποβολής

Από 15/6/2020 έως 30/9/2020.

Τι χρηματοδοτείται
  • Μηχανολογικός, εργαστηριακός εξοπλισμός και εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου
  • Εξοπλισμός ΤΠΕ & λογισμικό
  • Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων - Ενέργειες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων
  • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
  • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
  • Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές–στόχους
  • Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
  • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 15.000€ έως 300.000€

Ένταση ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 50 - 80%, ανάλογα το είδος της χρηματοδοτούμενης δαπάνης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Σχόλια