Έως τις 15/1 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα "Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού".

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε:
  • Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως:
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού
  • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware)
  • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software)
  • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας
  • Δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
  • Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)
  • Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.
Περίοδος υποβολής

Από 23/7/2020 έως 15/1/2021.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000,00€ έως 60.000,00€. 

Ένταση ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της δημοσίευσης.Σχόλια