Έως τις 15/10 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα "Ενίσχυση επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/ επιχειρηματικών ιδεών για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων".

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

Ποιους αφορά

Η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως Αγροδιατροφή, Τουρισμός, Φύση, Πολιτισμός.

Περίοδος υποβολής

Από 12/12/2019 έως 15/10/2020.

Τι χρηματοδοτείται

Συνοπτικά οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:
  • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
  • Ενισχύσεις καινοτομίας
  • Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).
Προϋπολογισμός έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ έως 300.000€.

Ένταση ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι 60%. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Spiral

Σχόλια