Έως τις 15/10 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα "Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου".

Το πρόγραμμα αφορά στη στήριξη υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών τους, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στις παραγωγικές, λειτουργικές και διοικητικές διαδικασίες τους, καθώς και την ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business) π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α.

Ποιους αφορά

Η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως Αγροδιατροφή, Τουρισμός, Φύση, Πολιτισμός.

Ποιες επενδύσεις περιλαμβάνονται

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό/ βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με χρήση ΤΠΕ και συγκεκριμένα:
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Ηλεκτρονικές κρατήσεις
  • Εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ
  • Διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ
  • Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημιουργικού
  • Ψηφιακή προβολή – Διαφήμιση
  • Συστήματα αυτοματισμού.
Περίοδος υποβολής

Από 17/3/2020 έως 15/10/2020.

Ένταση ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι 70%. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Σχόλια