Έως τις 15/10 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα "Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3".

Έως τις 6/10 θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα "Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3".

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 300.000€.

Σε ποιους απευθύνεται

Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, που θα εδρεύουν στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου.

Περίοδος υποβολής

Από 19/12/2019 έως 15/10/2020.

Χρηματοδότηση

Τα επενδυτικά σχέδια θα χρηματοδοτηθούν σε ποσοστό 60-70% και έως τις 200.000€.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:
  • Nα συσταθούν και να έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας υποχρεωτικά μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
  • Να έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη/διάθεση/εμπορευματοποίηση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής/ενσωμάτωσης: - καινοτομικών ιδεών ή - μη αξιοποιημένης επιστημονικής, τεχνολογικής ή και μη–τεχνολογικής γνώσης / τεχνογνωσίας ή - καινοτόμων μεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική διαδικασία/διαδικασία παροχής υπηρεσιών.
  • Nα έχουν υποχρεωτικά (από ιδρύσεώς τους) κερδοσκοπικό χαρακτήρα υπό την μορφή εμπορικής εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, ή κερδοσκοπικού συνεταιρισμού Κοιν.Σ.Επ. και να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
Τι χρηματοδοτείται

Συνοπτικά οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:
  • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
  • Ενισχύσεις Καινοτομίας
  • Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Σχόλια