Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Δείκτης".

Δείκτης:

Είναι μία στατιστική ένδειξη, που αναπαριστά την αξία των κινητών αξιών (π.χ. μετοχών, ομολόγων κλπ.) που την αποτελούν. Οι δείκτες χρησιμεύουν συχνά ως βαρόμετρα για μια δεδομένη αγορά ή βιομηχανία και σημεία αναφοράς βάσει των οποίων μετράται η χρηματοοικονομική απόδοση.

Spiral

Σχόλια