Οι προτάσεις του ΣΕΒ για το νέο ΕΣΠΑ.

Τις προτάσεις του για ριζική αναμόρφωση του ΕΣΠΑ, ώστε να αυξηθεί η αναπτυξιακή συμβολή των ευρωπαϊκών κονδυλίων και ο βαθμός απορρόφησής τους κατέθεσε ο ΣΕΒ.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ στο νέο ΕΣΠΑ τα χρηματοδοτικά εργαλεία (που σήμερα βασίζονται στις επιλέξιμες δαπάνες) πρέπει να προσαρμοστούν στα επιτυχημένα παραδείγματα άλλων χωρών της ΕΕ και συγκεκριμένα να διαμορφωθούν ως εξής:
  • Περιορισμένες προκαταβολές. Οι επιχορηγήσεις σε "μετρητά" εστιάζουν στην ταμειακή διευκόλυνση έναρξης του έργου.
  • Ανακυκλούμενη χρηματοδότηση: Οι δημόσιοι πόροι, ώστε να επιστρέφουν στα δημόσια ταμεία μέσα από εργαλεία όπως τα επιδοτούμενα δάνεια, οι επιστρεπτέες προκαταβολές, κτλ.
  • Επιδοτούμενος δανεισμός. Η επιχείρηση λαμβάνει δάνειο, με την ενίσχυση να εξοφλεί μέρος του δανείου (κυρίως τους τόκους) εφόσον επιτυγχάνονται οι συμφωνημένοι στόχοι απόδοσης. Το εργαλείο βρίσκει εφαρμογή σε κάθε είδος κρατικής ενίσχυσης.
  • Επιστρεπτέες προκαταβολές. Η επιχορήγηση αποδεσμεύεται σταδιακά εφόσον επιτυγχάνονται στόχοι απόδοσης, αλλιώς επιστρέφεται έντοκα.
  • Σταδιακή αποδέσμευση. Η επιχορήγηση αποδεσμεύεται σταδιακά εφόσον επιτυγχάνονται στόχοι απόδοσης. Μπορεί να λειτουργήσει μέσω καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow).
  • Φορολογικές επιστροφές, εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι απόδοσης.
  • Εγγυήσεις σε τράπεζες για δάνεια, καλύπτοντας τμήμα του κινδύνου της επένδυσης.
  • Factoring, ειδικά για επενδύσεις με εξωστρεφή χαρακτηριστικά με επιδότηση τμήματος του επιτοκίου προεξόφλησης (π.χ. τμήμα από 1%-50%).
  • Χρηματοδότηση συν-επένδυσης για ωριμότερες επενδύσεις επέκτασης παραγωγής, κτλ.
  • Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων μέσω των αντίστοιχων ΟΑΕΠ.

Σχόλια