Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ιδιωτικό Δίκαιο".

Ιδιωτικό Δίκαιο:


Είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών της κοινωνίας (Πολιτείας) κατά τάξη ισότητας. Το Ιδιωτικό Δίκαιο διακρίνεται σε τρεις επιμέρους κλάδους: το Αστικό, το Εμπορικό και το Εργατικό Δίκαιο.

Σχόλια