Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εργοδότης".

Εργοδότης:


Είναι μια νομική οντότητα που ελέγχει και κατευθύνει έναν εργαζόμενο, βάσει μιας ρητής ή σιωπηρής σύμβασης εργασίας και πληρώνει (ή υποχρεούται να πληρώσει) τον μισθό ή τους μισθούς του ως αποζημίωση.

Σχόλια