Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Μεσεγγύηση".

Μεσεγγύηση:


Είναι η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία, μια πράξη, χρήματα, ασφάλεια ή άλλη ιδιοκτησία ή έγγραφο, φυλάσσεται από ουδέτερο τρίτο μέρος (που ονομάζεται πράκτορας διαμεσολάβησης), δημιουργώντας συνθήκες εμπιστοσύνης για ένα πρώτο μέρος (που ονομάζεται χορηγός, οφειλέτης ή υπόχρεος) για μια συγκεκριμένη περίοδο ή μέχρι την εμφάνιση μιας κατάστασης ή συμβάντος. Ο πράκτορας διαμεσολάβησης υποχρεούται να παραδώσει το περιουσιακό στοιχείο ή το έγγραφο που έχει στην κατοχή του σε ένα κατονομαζόμενο δεύτερο μέρος (που ονομάζεται δικαιούχος ή υπόχρεος) κατά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ή την εμφάνιση ενός δηλωμένου συμβάντος, όπως θεσπίστηκε στη συμφωνία Μεσεγγύησης.

Σχόλια