Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Σύμβαση Εργασίας".

Σύμβαση Εργασίας:


Προφορική ή γραπτή, ρητή ή σιωπηρή, συμφωνία που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες, ένα άτομο συναινεί να εκτελέσει ορισμένα καθήκοντα σύμφωνα με τις οδηγίες και τον έλεγχο από έναν εργοδότη, σε αντάλλαγμα ενός συμφωνημένου μισθού ή πακέτου αμοιβών. Είτε αναφέρεται είτε όχι στη σύμβαση, τόσο ο εργαζόμενος όσο και ο εργοδότης οφείλουν το καθήκον της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και να έχουν μόνο νόμιμες και εύλογες απαιτήσεις μεταξύ τους. Κάθε εργαζόμενος έχει την υποχρέωση να φέρει τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί, ή τις οδηγίες του εργοδότη στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να προστατεύει τον εργαζόμενο από βλάβες ή τραυματισμούς και να αποζημιώνει δίκαια για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκύπτει από οποιαδήποτε εργασία.

Σχόλια