Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Στρατηγική".

Στρατηγική:

Είναι ο καθορισμός των βασικών μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης. Επιπλέον η υιοθέτηση μιας σειράς πράξεων και ο προσδιορισμός των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση αυτών των σκοπών.

Επισημαίνεται ότι η Στρατηγική είναι απαραίτητο, να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό και το εσωτερικό της περιβάλλον της επιχείρησης, προτού καθορίσει την αποστολή της, του αντικειμενικούς στόχους, τις στρατηγικές της επιλογές και τον τρόπο υλοποίησης και αξιολόγησης όλων αυτών των πολύ σημαντικών αποφάσεών της.

Spiral

Σχόλια