Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πολιτική".

Πολιτική:

Είναι οι βασικές αρχές και σχετικές οδηγίες, βάσει των οποίων κατευθύνεται και περιορίζεται η διοίκηση ενός οργανισμού, ώστε να επιτύχει τους μακροπρόθεσμους στόχους της.

Σχόλια