Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Δημόσιες Σχέσεις".


Δημόσιες Σχέσεις:

Η επαγγελματική και πρακτική δημιουργία και διατήρηση της ευμένειας των κοινών ενός οργανισμού (πελάτες, εργαζόμενοι, επενδυτές, προμηθευτές, τύπος κ.ά.), συνήθως διαμέσου της δημοσιότητας και άλλων καναλιών επικοινωνίας. Στις δραστηριότητες των Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και άλλες δράσεις, όπως η υποστήριξη της τέχνης, δωρεές σε ιδρύματα, εκπαίδευση, αθλητικές διοργανώσεις κ.ά.

Σκοπός των Δημοσίων Σχέσεων δεν είναι η αναστροφή της πραγματικότητας, αλλά η ανάδειξη των θετικών στοιχείων ενός οργανισμού ή κάποιου γεγονότος ή ανθρώπου που σχετίζονται με αυτόν.

Σχόλια