Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, αλλά με... ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ!

Σημαντικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα, καθώς και την αναγκαιότητα για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας, διαπιστώνει σχετική έρευνα της Ernst & Young Ελλάδας (EY).

Ειδικότερα, η έρευνα της EY με θέμα την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 202 στελεχών μεγάλων ξένων επιχειρήσεων (110 από τις οποίες, έχουν ήδη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα). Τα σημαντικότερα ευρήματά της είναι τα εξής:
  • Η χώρα μας κατατάσσεται στις 32η θέση στην Ευρώπη, ως προς τον αριθμό των άμεσων ξένων επενδύσεων (0,27% του συνόλου των επενδύσεων στη γηραιά ήπειρο).
  • Το 47% των εν δυνάμει επενδυτών θεωρούν ότι το προφίλ της χώρας μας ως επενδυτικού προορισμού έχει βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο.
  • Το 76% εκτιμούν ότι η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού θα βελτιωθεί την ερχόμενη 3ετία (όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 37%).
  • Το 30% δηλώνουν ότι εξετάζουν σχέδια επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα (όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 27%).
  • Μόλις το 4% από τις υφιστάμενες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα εξετάζουν σχέδια περαιτέρω επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στη χώρα.
  • Το 39% των ερωτούμενων στελεχών εκτιμούν ότι βασικός πυλώνας ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια θα είναι ο τουρισμός. 
  • Βασικά στοιχεία ελκυστικότητας της Ελλάδας στις ξένες άμεσες επενδύσεις είναι: 1) Η ποιότητα ζωής (83%), 2) Το επίπεδο δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (70%), 3) Οι υποδομές τηλεπικοινωνιών (67%).
  • Αρνητικά στοιχεία ελκυστικότητας αποτελούν: 1) Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση (61%), 2) Το γραφειοκρατικό και διοικητικό περιβάλλον (67%), 3) Η φορολογία των επιχειρήσεων (64%).
  • Οι ερωτώμενοι υποδεικνύουν μία σειρά προτεραιοτήτων, ώστε να βελτιωθεί η ελκυστικότητα της χώρας στις ξένες επενδύσεις: 1) Μείωση της φορολογίας (49%), 2) Ενίσχυση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων (32%), 3) Στήριξη των κλάδων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας (25%), 4) Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (24%).
  • Τέλος, στην ερώτηση για το να θα επένδυαν στη χώρα, εφόσον αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνθήκες που λειτουργούν αποτρεπτικά για την προσέλκυση επενδύσεων, το 70% των στελεχών απαντά θετικά. Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 91% μεταξύ όσων έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα και το 44% μεταξύ όσων δεν έχουν σήμερα δραστηριότητα στη χώρα.

Εν κατακλείδι, η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό επενδυτικό προορισμό, ωστόσο δεν το εκμεταλλεύεται, διατηρώντας ένα άκρως αρνητικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους επενδυτές, που έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί στη χώρα και γνωρίζουν τις σχετικές συνθήκες, μόλις το 4% από αυτούς έχουν πρόθεση να επεκτείνουν τις επενδύσεις τους στη χώρα, με τις υφιστάμενες συνθήκες. Ωστόσο, αυτό το ποσοστό ανεβαίνει στο 91% (!), στην περίπτωση που εφαρμοστούν οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις στο εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Spiral


Σχόλια