Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Συμβόλαιο".

Συμβόλαιο:

Είναι μία εθελοντική, προμελετημένη και νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών (προσώπων ή και οργανισμών). Τα Συμβόλαια είναι γραπτά και συνήθως έχουν να κάνουν με την απασχόληση, πωλήσεις, υπηρεσίες, ασφαλίσεις, εκμισθώσεις ή και leasing.

Οι σχέσεις που θεμελιώνονται με Συμβόλαια, περιλαμβάνουν συνήθως μία προσφορά, την αποδοχή της και μία νομική κατοχύρωση ή αναφορά. Για κάθε μία πλευρά συνεπάγονται συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Σχόλια