Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κόστος Πωλήσεων".

Κόστος Πωλήσεων:

Είναι το άμεσο κόστος των αγαθών (προϊόντων ή υπηρεσιών) που πωλούνται σε μία χρονική (λογιστική) περίοδο. Ειδικότερα:

Στο εμπόριο: είναι η τιμή αγοράς των προϊόντων που θα μεταπωληθούν.

Στην παραγωγή: είναι το κόστος αγοράς των πρώτων υλών, άλλων προμηθειών, εργασίας και γενικά βιομηχανικά έξοδα (ηλεκτρισμός, θέρμανση κ.ά.).

Στις υπηρεσίες: είναι το αρχικό κόστος έρευνας και ανάπτυξης της υπηρεσίας.

Spiral

Σχόλια