Ανοικτά προγράμματα επιχειρηματικών ενισχύσεων.

Τα προγράμματα επιχειρηματικών ενισχύσεων που είναι ανοικτά προς υποβολή αιτημάτων υπαγωγής είναι:
  • Η "Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ", που στοχεύει στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής Επενδυτικών Δανείων και Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με ευνοϊκούς όρους.
  • Η "Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων", που στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. 
  • Ο "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός", που στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των μεσαίων επιχειρήσεων. 
Spiral