Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Τιμολόγηση".

Τιμολόγηση:

Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να καθορίσει την τιμή πώλησης των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της. Η Τιμολόγηση βασίζεται στην κοστολόγηση και στην αξία που αντιλαμβάνεται ο πελάτης για τα εν λόγω αγαθά σε σχέση με τα αντίστοιχα του ανταγωνισμού. Σε γενικές γραμμές η τιμή πώλησης θα πρέπει να καλύπτει τόσο το μέσο κόστος παραγωγής, όσο και το επιπλέον κέρδος του επιχειρηματία.

Spiral

Σχόλια