Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κόστος".

Κόστος:

Είναι τo ποσό που πρέπει να πληρωθεί ή να απολεσθεί για να αποκτηθεί κάτι.

Στις επιχειρήσεις, Κόστος είναι η χρηματική αποτίμηση μιας προσπάθειας, κάποιου υλικού, πόρων, χρόνου που καταναλώθηκε για κάποιο σκοπό, ρίσκου που αναλήφθηκε ή και κάποιας ευκαιρίας που χάθηκε κατά την παραγωγή ή την παράδοση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Όλα τα έξοδα είναι κόστος, αλλά όλα τα κόστη δεν είναι έξοδα (όπως π.χ. το κόστος για την απόκτηση ενός στοιχείου που δημιουργεί εισόδημα).

Spiral

Σχόλια