Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Προγραμματισμός".

Προγραμματισμός:

Είναι μία βασική λειτουργία στις επιχειρήσεις, η οποία διασυνδέει και διατυπώνει με σαφήνεια ένα ή περισσότερα επιμέρους σχέδια, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή απόδοση της επιχείρησης.

Η διαδικασία του Προγραμματισμού περιλαμβάνει:
1. Την οριοθέτηση των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν.
2. Τη διατύπωση των στρατηγικών που πρέπει να εφαρμοστούν για την επίτευξή τους.
3. Το σχεδιασμό ή τη δημιουργία των μέσων που θα χρειαστούν.
4. Την υλοποίηση, τη διεύθυνση και την παρακολούθηση όλων των προηγούμενων μερών της διαδικασίας.

Spiral

Σχόλια