Από αύριο 10/7 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης του ΟΑΕΔ.Το πρόγραμμα «Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών» του ΟΑΕΔ αποσκοπεί στην προώθηση στην αυτοαπασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άνεργοι που επιθυμούν να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση για πρώτη φορά, ή και άνεργοι που είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά τη διέκοψαν έως τις 31/12/2011.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραµµα είτε ως ατοµικοί επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις), είτε ως εταιριών με ποσοστό τουλάχιστον 33%.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα 12 μήνες, με την υποχρέωση της διατήρησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τουλάχιστον άλλους 3 μήνες από το πέρας της επιχορήγησης, ενώ το ύψος της ανέρχεται:

  • Έως 12.000€ για ατοµικούς επιχειρηµατίες / επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη εταιριών µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%.
  • Έως 9.000€ ανά µέλος εταιριών που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος.
  • Έως 8.000€ ανά µέλος εταιριών που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Σημειώνεται ότι επιχορηγούνται όλες οι δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης (ενοίκια, ΔΕΚΟ, ασφαλιστικές εισφορές, προβολή / δικτύωση, εξωτερικοί συνεργάτες κ.ά.) , για ένα έτος, σε ποσοστό 100%!

Η υπαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά µε την κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου
του ΟΑΕ∆, με την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί η λεγόμενη "εξατοµικευµένη παρέµβαση" από σύμβουλο του Οργανισμού.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα προκριθούν θα πρέπει να διακρίνονται, ώστε να αποσπάσουν θετική βαθμολογία, στα κάτωθι κριτήρια:
  • Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης.
  • Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφεροµένου µε το αντικείµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
  • Οικονοµοτεχνική επάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου.
  • Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης.
  • Συνάφεια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε τοµείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Spiral

Σχόλια