Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Λογιστική".


Λογιστική:

Είναι η συστηματική καταγραφή των οικονομικών στοιχείων των επιχειρησιακών συναλλαγών, στα κατάλληλα βιβλία και έγγραφα (ηλεκτρονικά ή και έντυπα), με την κατάλληλη μέθοδο, ώστε τα ενδιαφερόμενα κοινά της επιχείρησης (μέτοχοι, πελάτες, συνεργάτες, ελεγκτικοί μηχανισμοί κ.ά.) να μπορούν να αξιολογούν την επιχείρηση, βάσει αντικειμενικών στοιχείων.

Spiral

Σχόλια