Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Οικονομική Ανάπτυξη".

Οικονομική Ανάπτυξη:

Η αύξηση του συνολικού παραγωγικού αποτελέσματος μίας χώρας, που προκύπτει από τη σύγκριση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ενός έτους (ΑΕΠ), σε σχέση με το ΑΕΠ του προηγούμενου έτους.

Οι βασικές αιτίες της Οικονομικής Ανάπτυξης είναι η αύξηση των ταμειακών αποθεμάτων, τα πλεονεκτήματα στην τεχνολογία, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και του επιπέδου των γνώσεων των πολιτών.

Spiral

Σχόλια