Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ενεργητικό".

Ενεργητικό:

Είναι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ανήκουν σε έναν οργανισμό και έχουν χρηματική αξία και που μπορούν να προσφέρουν οικονομικά και άλλα οφέλη μέσω της εκμετάλλευσης ή της χρήσης τους.

Το Ενεργητικό καταγράφεται στους Ισολογισμούς των εταιριών, ως «Κυκλοφορούν» (όπως είναι τα αποθέματα, οι απαιτήσεις, τα χρεόγραφα, οι μεταχρονολογημένες επιταγές, τα προπληρωθέντα έξοδα, οι δεσμευμένες καταθέσεις, τα μετρητά και οι καταθέσεις όψεως) ή «Μη Κυκλοφορούν» (όπως είναι τα πάγια, οι συμμετοχές, οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, τα κεφαλαιοποιημένα έξοδα και οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις).

Spiral

Σχόλια