Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Παρούσα Αξία".

Παρούσα Αξία:

Είναι η τιμή που μπορεί να προεξοφληθεί σήμερα ένα χρεόγραφο, που κανονικά πρόκειται να λήξει στο μέλλον. Η Παρούσα Αξία είναι πάντοτε μικρότερη από την ονομαστική αξία, εφόσον αφαιρείται η απόδοση του εκάστοτε χρεογράφου, που αναλογεί στη χρονική περίοδο από την προεξόφληση έως τη λήξη του.

Για παράδειγμα, προεξοφλείται σήμερα ένα ομόλογο ονομαστικής αξίας 1.000€, που κανονικά θα έληγε στις 31/8/2019, στην τιμή των 950€ (Παρούσα Αξία).

Spiral

Σχόλια