Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Οικονομική Δραστηριότητα".

Οικονομική Δραστηριότητα:

Είναι η δραστηριότητα που ασκείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σκοπό τον προσπορισμό εισοδήματος και κέρδους, στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, όπως η παραγωγή και διακίνηση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή εμπορίου, η εκτέλεση έργων κ.ά.

Όλες οι Οικονομικές Δραστηριότητες, καθώς και οι υποκατηρογίες τους, αντιστοιχίζονται σε έναν συγκεκριμένο κωδικό η κάθε μία (ΣΤΑΚΟΔ).

Spiral

Σχόλια