Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Διευθυντής".

Διευθυντής:

Είναι ένα άτομο (ή ένα σύνολο ατόμων) που του ανατίθεται και αναλαμβάνει την ευθύνη να διαχειριστεί τις υποθέσεις ενός οργανισμού, καθώς και την αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις, εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου.

Spiral

Σχόλια