Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Προϋπολογισμός".

Προϋπολογισμός:
Είναι η εκτίμηση κόστους, εσόδων ή / και πόρων για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που αναφέρεται στην παρούσα ανάγνωση κάποιας μελλοντικής οικονομικής κατάστασης, όπως αυτή σχεδιάζεται και στοχοποιείται σήμερα.

Ο Προϋπολογισμός είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία του μάνατζμεντ και εξυπηρετεί καταστάσεις όπως: σχέδια δράσης για την επίτευξη ποσοτικοποιημένων στόχων, μετρήσεις κριτηρίων απόδοσης, προβλέψεις αρνητικών καταστάσεων κ.ά.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο Προϋπολογισμός Γενικών Εξόδων, ο Προϋπολογισμός Διαφήμισης, ο Προϋπολογισμός Προώθησης Προϊόντος, ο Προϋπολογισμός Πωλήσεων, ο Προϋπολογισμός Έρευνας και Ανάπτυξης κ.ά.

Spiral

Σχόλια