Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πόροι".

Πόροι:

Στοιχεία, υλικά και άυλα, τα οποία χρησιμοποιούνται από τους επιχειρηματίες κατά τη διαδικασία της δημιουργίας ή της λειτουργίας μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Οι Πόροι μιας επιχείρησης μπορεί να είναι υλικοί (εξοπλισμός, εγκαταστάσεις κλπ.), ανθρώπινοι (εργαζόμενοι, ικανότητες, γνώση κλπ.), συστήματα (διαχείριση ποιότητας, διασφάλιση απόδοσης κλπ.) και άυλοι (φήμη, σχέσεις κλπ.).

Spiral

Σχόλια