Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πιστοληπτική Ικανότητα".

Πιστοληπτική Ικανότητα:

Είναι η ικανότητα των επιχειρήσεων, οργανισμών, φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων ή και κρατών να ανταποκρίνονται στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Η ικανότητα αυτή προκύπτει από την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους, από τους αρμόδιους φορείς (π.χ. Τράπεζες, Χρηματοπιστωτικούς Οίκους κ.ά.), τα οποία εξετάζονται και αποτυπώνονται συνήθως σε διάφορες κλίμακες. Σε κάθε ζώνη της κλίμακας αντιστοιχεί συγκεκριμένη πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας.

Spiral

Σχόλια