Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: "Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μεταποιητικών και τουριστικών επιχειρήσεων".

Το πρόγραμμα με την επωνυμία "Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας", αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι κλάδους της οικονομίας: τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας, δομικά υλικά, ένδυση – κλωστοϋφαντουργία, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τεχνολογίες ενέργειας, τεχνολογίες περιβάλλοντος, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υφιστάμενες (που έχουν συσταθεί πριν από την 1/1/2016), νέες (που έχουν συσταθεί μετά από την 1/1/2016) ή υπό ίδρυση (που θα συσταθούν μετά από τις 19/2/2016), που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού και που διαθέτουν ή θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά η αρχική επένδυση για ίδρυση νέας επιχείρησης ή η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις των υφιστάμενων επιχειρήσεων το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά την επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρο, εξοπλισμό / μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, λογισμικό και πιστοποιήσεις.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να ανέρχονται από 100.000€ - 600.000€.

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των επιχειρηματικών σχεδίων.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εκτείνεται από τις 12/3/2019 έως 4/10/2019.

Spiral

Σχόλια