Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών".

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών:

H διαφορά μεταξύ της αξίας των προϊόντων και των υπηρεσιών που εξάγει μια χώρα, σε σχέση με την αξία αυτών που εισάγει.

Ειδικότερα, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών απεικονίζει τη διαφορά των εσόδων που προέρχονται από το εξωτερικό για παραγόμενα αγαθά και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων εισοδημάτων από τόκους και μερίσματα, ενοικίων από περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσιών των παραγωγικών συντελεστών), μείον τις αντίστοιχες πληρωμές που γίνονται σε ξένους από την εγχώρια οικονομία.

Εάν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι θετικό, τότε η χώρα παρουσιάζει πλεόνασμα και αντανακλά την καθαρή επένδυση της χώρας στο εξωτερικό, ενώ εάν είναι αρνητικό, παρουσιάζει έλλειμμα και δείχνει τις καθαρές επενδύσεις στη χώρα από το εξωτερικό.

Spiral

Σχόλια