Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πιστοποίηση".

Πιστοποίηση:

Είναι η επίσημη διαδικασία με την οποία ένας διαπιστευμένος ή εξουσιοδοτημένος οργανισμός ή άνθρωπος, αποτιμά και επιβεβαιώνει (και επικυρώνει γραπτώς μέσω ενός πιστοποιητικού) τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες, την ποιότητα, τα προσόντα, ή την κατάσταση ατόμων ή οργανισμών, προϊόντων ή υπηρεσιών, διαδικασιών ή διεργασιών, γεγονότων ή καταστάσεων, σε συμμόρφωση με συγκεκριμένες απαιτήσεις ή κριτήρια.

Spiral

Σχόλια