Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Αποτελέσματα Χρήσης".

Αποτελέσματα Χρήσης:

Είναι η λογιστική κατάσταση, η οποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που προσδιορίζουν το οικονομικό αποτέλεσμα μίας λογιστικής περιόδου για μια επιχείρηση (υποχρεωτικά δημοσιευμένα για ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ), έχοντας σαν αντικειμενικό σκοπό την παροχή πληροφοριών στους τρίτους ενδιαφερόμενους.

Τα Αποτελέσματα Χρήσης προκύπτουν από τη σχέση: Λειτουργικά Έσοδα + Μη Λειτουργικά Έσοδα + Μη Λειτουργικά Κέρδη – Λειτουργικά Έξοδα - Μη Λειτουργικά Έξοδα – Μη Λειτουργικές Ζημίες. Όταν το αποτέλεσμα της πράξης έχει θετικό πρόσημο, η επιχείρηση έχει κέρδη, ενώ όταν έχει αρνητικό πρόσημο, η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες.

Spiral

Σχόλια