Μελέτη επιχείρησης ως "Αλυσίδα Αξίας".

Η Αλυσίδα Αξίας (Porter, 1985) είναι μία μέθοδος ανάλυσης της επιχείρησης και του πώς αυτή μπορεί να επιτύχει αξία για τους πελάτες της και συγκριτικό πλεονέκτημα για την ίδια, διαμέσου του τρόπου με τον οποίο υλοποιεί τις λειτουργίες της.

Με άλλα λόγια, είναι η μία μέθοδος εκτίμησης δυνάμεων και αδυναμιών, που παρουσιάζονται σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές λειτουργίες. Οι λειτουργίες αυτές διακρίνονται σε κύριες και σε βοηθητικές.

Κύριες:
  • Λειτουργίες εισερχόμενων. Όλες οι δραστηριότητες σχετικές τον εφοδιασμό υλικών και εξαρτημάτων για την παραγωγή, όπως είναι οι α' ύλες, υλικά συντήρησης εξοπλισμού, ανταλλακτικά κ.ά.
  • Λειτουργίες παραγωγής. Όλες οι δραστηριότητες σχετικές με την μετατροπή των εισερχομένων σε τελικά προϊόντα ή υπηρεσίες, όπως είναι η παραγωγή, η συσκευασία, ο έλεγχος ποιότητας, η συντήρηση εξοπλισμού κ.ά.
  • Λειτουργίες εξερχομένων. Όλες οι δραστηριότητες σχετικές με τη διαχείριση την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών, όπως είναι η αποθήκευση και διανομή των προϊόντων, η μεταφορά τους, η διαχείριση των αποθεμάτων των προϊόντων κ.ά.
  • Λειτουργίες του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Όλες οι δραστηριότητες σχετικές με παροχή των μέσων που επιτρέπουν στον καταναλωτή να ενημερωθεί για το προϊόν ή την υπηρεσία και να την αγοράσει, όπως είναι η διαφήμιση, οι πωλήσεις, η προώθηση, η τιμολόγηση, η διανομή κ.ά.
  • Λειτουργίες υπηρεσιών μετά την πώληση. Όλες οι δραστηριότητες σχετικές με υπηρεσίες που αφορούν στην επαναληψιμότητα των πωλήσεων, όπως είναι η εγγύηση, η επισκευή, η παροχή ανταλλακτικών κ.ά.

Βοηθητικές:
  • Επιχειρησιακή υποδομή. Όλες οι δραστηριότητες σχετικές με τη γενική διοίκηση, τη στρατηγική, τα χρηματοοικονομικά, τον προγραμματισμό, τις δημόσιες σχέσεις και τη νομική υποστήριξη.
  • Διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Όλες οι δραστηριότητες σχετικές με τη στελέχωση, εκπαίδευση, ανάπτυξη, παρακίνηση και αμοιβή των ανθρώπινων πόρων.
  • Έρευνα και ανάπτυξη. Όλες οι δραστηριότητες σχετικές με σχεδιασμό προϊόντος και διαδικασιών, τη διαχείριση γνώσης, καθώς και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, λογισμικού και τεχνολογικού εξοπλισμού.
  • Προμήθειες. Όλες οι δραστηριότητες σχετικές με την απόκτηση προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας από εξωτερικές πηγές.

Όταν οι πελάτες αντιλαμβάνονται μεγαλύτερη αξία για το προϊόν ή την υπηρεσία που αγοράζουν, από αυτήν που αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής (για προϊόντα) ή παροχής (για υπηρεσίες), τότε δημιουργείται περιθώριο κέρδους για την επιχείρηση.

Με λίγα λόγια, όταν οι πελάτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για ένα αγαθό, από αυτό που κοστίζει στην επιχείρηση, τότε η επιχείρηση έχει λόγο ύπαρξης και δυνατότητα βιωσιμότητας. Όταν η διαφορά αυτή αυξάνεται, βάσει της αποδοτικότητας των προαναφερόμενων λειτουργιών και των συνεργειών που επιτυγχάνονται από τις αλληλεπιδράσεις τους, τότε δημιουργείται μεγαλύτερη αξία για τον πελάτη και μικρότερο κόστος ανά μονάδα προϊόντος ή υπηρεσίας για την επιχείρηση, που αποτελεί πηγή συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Spiral

Σχόλια