Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: "Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων εμπορίου & υπηρεσιών".

Το πρόγραμμα με την επωνυμία "Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας", αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016), απασχολούν τουλάχιστον δύο εργαζόμενους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος και έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρο, εξοπλισμό / μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, λογισμικό, πιστοποιήσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις και υπηρεσίες συμβούλων.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να ανέρχονται από 30.000€ - 100.000€.

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των επιχειρηματικών σχεδίων.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εκτείνεται από τις 12/3/2019 έως 5/8/2019.

Spiral

Σχόλια