Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πίστωση".

Πίστωση:

Κυρίως είναι η μετάθεση της πληρωμής μιας οφειλής (έναντι της απόκτησης προϊόντων, υπηρεσιών ή χρήματος) στο μέλλον, βάσει μίας υπόσχεσης που δίνει ο οφειλέτης στον πιστωτή.

Στη λογιστική είναι οι εγγραφές στη δεξιά πλευρά ενός λογαριασμού, που έχουν την ιδιότητα να μειώνουν στοιχεία του Ενεργητικού, έξοδα και ζημίες, ή να αυξάνουν στοιχεία του Παθητικού, έσοδα και κέρδη.

Spiral

Σχόλια