Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Συνεταιρισμός".

Συνεταιρισμός:
Είναι μία αυτόνομη ένωση προσώπων, που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων τους, διαμέσου της συνιδιοκτησίας μίας δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

Ο Συνεταιρισμός μπορεί να είναι Αστικός ή Αγροτικός.

Spiral

Σχόλια