Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Τριτογενής Τομέας".

Τριτογενής Τομέας:

Είναι ο υποστηρικτικός τομέας της Οικονομίας, που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών, όπως είναι οι ∆ημόσιες Υπηρεσίες, η Εκπαίδευση, το Εμπόριο, ο Τουρισμός, ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός, η Υγεία, οι Μεταφορές, οι Επισκευές και άλλες διάφορες υπηρεσίες.

Ο Τριτογενής Τομέας θεωρείται υποστηρικτικός των άλλων δύο τομέων οικονομικής δραστηριότητας (του Πρωτογενή και του Δευτερογενή Τομέα) και είναι ανάλογος με το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας: όσο αναπτύσσεται μια οικονομία, τόσο αυξάνεται η συμμετοχή του Τριτογενούς Τομέα στην απασχόληση και στην παραγωγή.

Spiral

Σχόλια