Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κοινωνική Επιχείρηση".

Κοινωνική Επιχείρηση:

Είναι η επιχείρηση που ο σκοπός της έχει έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον και υπόκεινται στο περιεχόμενο του Νόμου 4019/2011, ο οποίος προσδιορίζει -μεταξύ άλλων- τις βασικές αρχές λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), σύμφωνα με τις οποίες:

Τα κέρδη της Κοινωνικής Επιχείρησης δεν μπορούν να διανέμονται στους μεριδιούχους, παρά μόνο σε ένα βαθμό στους εργαζόμενους, με τη μορφή επιδόματος εργασιακής απόδοσης.

Κανένα από τα μέλη της δεν μπορεί να έχει περισσότερες ψήφους από 2 στις γενικές συνελεύσεις.

Spiral

Σχόλια