Ξεκινούν οι αιτήσεις στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ "Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία".

Ξεκινά σήμερα (20/2 και ώρα 11 π.μ.) η υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ "Πρόγραµµα δεύτερης επιχειρηµατικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουµένων, µε στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας", ύψους 80 εκ. €.

Σκοπός του προγράµµατος είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουµένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται δεύτερη ευκαιρία να δηµιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά µέσω της δηµιουργίας µίας νέας οικονοµικής οντότητας.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα διανεμηθεί ως εξής:
 • Για το 2019: 30.000.000€.
 • Για το 2020: 20.000.000€.
 • Για το 2021: 20.000.000€.
 • Για το 2022: 10.000.000€.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι, που έχουν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 έως τις 6/8/2018 και δεν έχουν ασκήσει άλλη επαγγελματική επιχειρηματική δραστηριότητα έως τις 6/2/2019.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 µήνες, ενώ μετά τη λήξη του δωδεκαµήνου, οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους 3 µήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:
 • Έως 12.000€ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%.
 • Έως 9.000€ ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος.
 • Έως 8.000€ ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.
Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις δόσεις ως εξής:
 • Η πρώτη δόση, ύψους έως 4.000€, της περίπτωσης 1 και έως 3.000€ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων 2 και 3, καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.
 • Η δεύτερη δόση, ύψους έως 4.000€, της περίπτωσης 1 και έως 3.000€ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων 2 και 3, καταβάλλεται µετά τη λήξη του α΄ εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο
 • διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.
 • Η τρίτη δόση, ύψους έως 4.000€ της περίπτωσης 1, έως 3.000€ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης 2 και έως 2.000€ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης 3, καταβάλλεται µετά τη λήξη του β΄εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.
Οι ατοµικοί επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων δύνανται να υποβάλουν, πριν τη λήξη της τρίµηνης δέσµευσης, αίτηση για επέκταση του διαστήµατος επιχορήγησης για 12 επιπλέον µήνες, το οποίο ξεκινά µετά το δεκαπεντάµηνο διάστηµα του προγράµµατος (επιχορήγηση και δέσµευση). Το ποσό επιχορήγησης για τους 12 µήνες της επέκτασης του προγράµµατος, ορίζεται ως εξής:
 • Έως 8.000€ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%.
 • Έως 5.000€ ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος.
 • Έως 4.000€ ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.
Οι δαπάνες που επιδοτούνται μπορεί να είναι: λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, ενέργεια, επικοινωνίες, κοινόχρηστα, ύδρευση κλπ.), αμοιβές τρίτων (συμβουλευτική, λογιστική και νομική στήριξη, δαπάνες σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου κ.ά.), προβολή και δικτύωση της επιχείρησης (διαφημιστικά έντυπα, διαφημιστικές καταχωρήσεις, επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρικές ιστοσελίδες κ.ά.), αναλώσιμα (α' ύλες, συσκευασίες, γραφικές ύλες κ.ά.), ασφαλιστικές εισφορές, μισθολογικό κόστος νέας / νέων θέσεων εργασίας και αποσβέσεις παγίων.

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση - επιχειρηµατικό σχέδιο για υπαγωγή στο πρόγραµµα υποβάλλεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).


Τα προς χρηµατοδότηση επιχειρηµατικά σχέδια αξιολογούνται, µε βάση την πληρότητα της αίτησης, καθώς και βάσει των ποιοτικών της χαρακτηριστικών. Ειδικότερα απαιτούνται:
 • Σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της πράξης ως προς τα βασικά, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης.
 • Συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφεροµένου µε το αντικείµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επαρκής τεκµηρίωση µε ύπαρξη τυπικών προσόντων ή/ και επαγγελµατικής εµπειρίας.
 • Οικονοµοτεχνική επάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου (εξέταση πιθανής ύπαρξης επιπλέον χρηµατοδοτικών πόρων, π.χ. µέσω τραπεζικού δανεισµού).
 • Ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις µε υφιστάµενες επιχειρήσεις και/ή συµπράξεις µεταξύ δύο ή περισσότερων ανέργων για τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης.
 • Συνάφεια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε τοµείς οι οποίοι προσδιορίζονται από 15 τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ενδεικτικά: αγροδιατροφή, βιοµηχανία τροφίµων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες, περιβάλλον, τουρισµός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υλικά - κατασκευές, υγεία-φάρµακα).
Spiral

Σχόλια