Η διαδικασία της λήψης αποφάσεων και η σημασία της για την επιχείρηση.

Η λήψη αποφάσεων είναι μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία, που αποτελεί βασικό καθήκον της διοίκησης σε μία επιχείρηση και αφορά στην επιλογή μίας λύσης μεταξύ εναλλακτικών διαθέσιμων προτάσεων.

Η λήψη αποφάσεων βρίσκεται στην καρδιά του επιχειρησιακού προγραμματισμού και της ίδιας της επιχείρησης, εφόσον είναι ένα καθημερινό καθήκον, όλων των διοικητικών στελεχών, κάθε διοικητικού επιπέδου. Εξάλλου, οι αποφάσεις αυτές μπορεί να είναι προγραμματισμένες (δηλαδή να αφορούν σε επαναλαμβανόμενες αποφάσεις ρουτίνας) ή μη προγραμματισμένες (όταν αφορούν στην επίλυση περίπλοκων και μοναδικών προβλημάτων).

Η διαδικασία της λήψης αποφάσεων περιλαμβάνει 7 στάδια:
  1. Αναγνώριση του γεγονότος ότι πρέπει να ληφθεί μία απόφαση.
  2. Συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, από τις κατάλληλες πηγές, εντός και εκτός της επιχείρησης.
  3. Προσδιορισμός των εναλλακτικών λύσεων - αποφάσεων, μέσω των πληροφοριών, της φαντασίας, της υφιστάμενης γνώσης και μέσω του συνδυασμού των παραπάνω.
  4. Ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων, ως προς τις αδυναμίες τους, το κόστος τους, τη δυνατότητα εφαρμογής τους, το πιθανό κέρδος, τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα κ.ά.
  5. Επιλογή της βέλτιστης εναλλακτικής λύσης, ή ενός συνδυασμού από αυτές.
  6. Εφαρμογή της επιλεγμένης λύσης.
  7. Αξιολόγηση της λύσης - απόφασης και των συνεπειών της, καθώς και πιθανή επανέναρξη της διαδικασίας από το 1ο στάδιο, για τη βελτιστοποίηση της απόφασης.Διαβάστε σχετικά: Η θεωρία των παιγνίων...

Η σημασία της λήψης αποφάσεων, ως καθήκον της διοίκησης, έχει μεγάλη σημασία στην επίτευξη των στόχων της. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις και να εφαρμόζονται με επιτυχία. Τα διοικητικά στελέχη θα πρέπει να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν πιθανές αντιδράσεις από τους εργαζόμενους και τα άλλα κοινά της επιχείρησης κατά την εφαρμογή οποιασδήποτε λύσης. Οι αντιδράσεις αυτές θα πρέπει να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται με καλή επικοινωνία, συμμετοχή και δέσμευση των εργαζομένων (ή και των άλλων κοινών), την παροχή των απαραίτητων μέσων (χρήματα, προσωπικό, τεχνικοί και χρόνος) και με την ενημέρωσή τους σχετικά με το πρόγραμμα για την υλοποίηση της απόφασης. Η συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών στην εφαρμογή μίας λύσης - απόφασης είναι καθοριστική για την επιτυχή εφαρμογή της, ενώ στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ένα πρόβλημα στην επιχείρηση, πολλαπλάσιο του προβλήματος που ήταν να επιλυθεί.

Spiral

Σχόλια