Αυτές είναι οι 53 (επιπλέον) δραστηριότητες που πρέπει να εγκαταστήσουν POS.

Αυτοί είναι οι 53 ΚΑΔ που πρέπει να αποκτήσουν POS έως τις 15 Απριλίου, έναντι προστίμου 1.500€:
 1. 18.12 - Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες.
 2. 18.13 - Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων.
 3. 18.14 - Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες.
 4. 18.20 - Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων.
 5. 25.61 - Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων.
 6. 25.62 - Μεταλλοτεχνία.
 7. 33.11 - Επισκευή μεταλλικών προϊόντων.
 8. 33.15 - Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών.
 9. 33.19 - Επισκευή άλλου εξοπλισμού.
 10. 35.30 - Παροχή ατμού και κλιματισμού.
 11. 37.00 - Επεξεργασία λυμάτων.
 12. 38.11 - Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων.
 13. 38.12 - Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων.
 14. 38.31 - Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών.
 15. 39.00 - Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων.
 16. 52.10 - Αποθήκευση.
 17. 53.10 - Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας.
 18. 53.20 - Άλλες ταχυδρομικές και ταχύ μεταφορικές δραστηριότητες.
 19. 58.19 - Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες.
 20. 58.21 - Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 21. 58.29 - Έκδοση άλλου λογισμικού.
 22. 59.11 - Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.
 23. 61.90 - Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες.
 24. 62.02 - Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 25. 62.03 - Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων.
 26. 62.09 - Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 27. 63.11 - Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες.
 28. 70.22 - Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης.
 29. 71.20 - Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.
 30. 74.10 - Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου.
 31. 74.30 - Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας.
 32. 74.90 - Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
 33. 77.31 - Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 34. 77.32 - Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού.
 35. 77.33 - Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών).
 36. 77.34 - Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών.
 37. 77.39 - Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
 38. 80.10 - Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας.
 39. 80.20 - Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας.
 40. 81.10 - Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών.
 41. 81.30 - Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου.
 42. 82.11 - Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου.
 43. 82.19 - Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης.
 44. 82.91 - Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών.
 45. 82.92 - Δραστηριότητες συσκευασίας.
 46. 82.99 - Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
 47. 85.10 - Προσχολική εκπαίδευση.
 48. 88.99 - Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
 49. 90.02 - Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος.
 50. 90.03 - Καλλιτεχνική δημιουργία.
 51. 91.04 - Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων.
 52. 95.29 - Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης.
 53. 96.09 - Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.

Spiral

Σχόλια