Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: "Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων".

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες:
 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Διαθέτουν τους επιλέξιμο ΚΑΔ σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα πρόσκληση.
 • Έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν, θα πρέπει να κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ, με την επιδότηση να είναι από 50% έως 65%!

Σημειώνεται ότι το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας των δικαιούχων επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι οι κάτωθι:
 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων.
 • Ενέργεια.
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).
 • Περιβάλλον.
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
 • Υγεία.
 • Υλικά - Κατασκευές.
Οι επιδοτούμενες δαπάνες θα είναι οι κάτωθι:
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.
 • Ψηφιακή Προβολή.
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες.
 • Μεταφορικά Μέσα.
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 20 Φεβρουαρίου 2019 και λήξης η 31 Ιανουαρίου 2021.


Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Spiral

Σχόλια